Creating
Bonds

Ogólne warunki sprzedaży Colquímica, Industria Nacional de Colas & Colquímica Polska, SPZOO (EMEA)

1. Zakres

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują wszystkie transakcje handlowe pomiędzy europejskimi spółkami grupy colquímica adhesives — colquímica — indústria nacional de colas, s.a. i colquimica polska sp. Z o.o. — (zwanymi dalej „colquímica adhesives”) a jej klientami, jak również wszystkie dokumenty dotyczące tych transakcji. W związku z powyższym, niniejsze ogólne warunki sprzedaży są włączone przez odniesienie do wspomnianych transakcji handlowych i stanowią ich część (zastępując wszelkie wcześniejsze porozumienia, komunikaty i oświadczenia), bez uszczerbku dla specjalnych lub szczególnych warunków dostosowanych do konkretnych transakcji. Żadne inne sprzeczne warunki nie będą akceptowane, chyba że firma colquímica adhesives wyraźnie tak postanowi na piśmie.

2. Gwarancja

Firma colquímica adhesives spełnia wymagania normy np en iso 9001: 2015, uzyskawszy certyfikat zgodności o numerze pt18 / 06573, wydany przez sgs w ramach portugalskiego systemu jakości.
Firma colquímica adhesives zobowiązuje się dostarczać wszystkie produkty zgodnie z charakterystyką opisaną w odpowiednim zestawieniu danych technicznych, przygotowanym i uzyskanym zgodnie z doświadczeniem firmy i przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi. Na produkty te udzielana jest gwarancja przez wskazany okres ich ważności (z zastrzeżeniem niewielkich rozbieżności pod względem jakości, ilości, koloru, faktury, rozmiaru, wagi lub wyglądu) („gwarancja”). Niniejsza gwarancja nie ma jednak zastosowania do produktów używanych lub odnowionych, chyba że firma colquímica adhesives wyraźnie tak postanowi.
Firma colquímica adhesives nie gwarantuje przydatności produktów do konkretnych zastosowań, dlatego też zaleca swoim klientom upewnienie się, że nabywane produkty będą odpowiednie do żądanego celu i konkretnego zastosowania, do podłoża, które ma zostać użyte, oraz do warunków pracy. Firma colquímica adhesives nie może zgodnie z prawem przyjąć żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane przez klienta podczas stosowania produktów colquímica adhesives w przypadku, gdy klient podda te produkty działaniu czynników pozostających poza kontrolą firmy colquímica adhesives.
Wszelkie przedstawienia, reklamy, porady techniczne, projekcje, diagramy, rysunki, ilustracje i wszelkie inne opisy lub informacje podane przez firmę colquímica adhesives poza tymi zawartymi w zestawieniu danych technicznych produktu, czy to w katalogach, czy innych dokumentach, są uważane jedynie za przybliżenie i nie stanowią żadnej wiążącej specyfikacji, reprezentacji, gwarancji ani rękojmi, w sposób wyraźny lub dorozumiany. Gwarancja nie obejmuje: (a) uszkodzeń produktów, do których dojdzie w trakcie dostawy lub po jej zrealizowaniu; (b) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem; (c) błędów użytkownika i użytkowania poza terminem ważności; (d) użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i informacjami od firmy colquímica adhesives; (e) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem i konserwacją; (f) uszkodzeń spowodowanych stosowaniem się do instrukcji i informacji dostarczonych przez strony inne niż firma colquímica adhesives; (g) wszelkich gwarancji i oświadczeń złożonych przez strony inne niż firma colquímica adhesives; (h) przepakowywania i zmiany marki; (i) modyfikacji produktów; (j) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub wypadkami; (k) nieodpowiedniego sprzętu i materiałów roboczych (jak również nieodpowiedniego lub nieumiejętnego ich użycia) oraz prac budowlanych lub przygotowawczych na miejscu; (l) wpływu środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych; (m) niewłaściwego lub niedbałego traktowania i umyślnych nieprawidłowych działań podejmowanych przez użytkownika; (n) uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi.
Z wyjątkiem gwarancji wyraźnie przewidzianej w niniejszej części 2, firma colquímica adhesives nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, ani też innych gwarancji dotyczących dostarczanych produktów, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym (lecz nie wyłącznie) wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz wszelkich gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub zwyczajów handlowych.

3. Odpowiedzialność

Firma colquímica adhesives ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niezgodność z charakterystyką opisaną w zestawieniu danych technicznych, zgodnie z gwarancją udzieloną powyżej, w części 2. Firma colquímica adhesives w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne straty, odpowiedzialność, obrażenia ani szkody związane z: (i) ustaleniami klientów co do przydatności produktów; (ii) użyciem lub zastosowaniem produktów samodzielnie lub w połączeniu z innymi produktami lub urządzeniami; (iii) zaniedbaniami lub umyślnym nieprawidłowym działaniem podejmowanym przez użytkownika; lub (iv) wadami lub brakami w wyposażeniu użytkownika, ani też za żadne straty, odpowiedzialność, obrażenia ani szkody z nich wynikające. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo, firma colquímica adhesives nie będzie w żadnym innym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub moralne, w tym za utratę zysków.

4. Zamówienia

4.1.Minimalna wielkość zamówienia
Minimalna wartość jednego zamówienia wynosi 1000 euro. Oprócz tej wartości minimalnej, minimalna ilość na sztukę odpowiada standardowej palecie europejskiej (1200 × 800 mm), w zależności od danego rodzaju opakowania (przykład: w przypadku worków 20 kg paleta europejska odpowiada 30 workom o wadze netto 600 kg).
Powyższej minimalnej wartości nie podlegają zamówienia składane w następujących sytuacjach:
- Próbki / oferty do prób homologacyjnych i prób przemysłowych dostarczane przez sprzedawcę odpowiedzialnego za towarzyszenie wspomnianym próbom; w przypadku wysyłki próbki zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odpowiedniej opłaty za przewoźne. Minimalny czas udostępnienia zaakceptowanej prośby o próbkę wynosi 48 godzin.
- Produkty hot melt kleaners dostarczane przez naszego przedstawiciela handlowego podczas wizyty kontrolnej lub wraz z zamówieniem.
- W przypadku przerw w dostawach lub niezgodności z zamówieniem firma colquímica adhesives dostarczy informacje na temat sposobu postępowania.
- W przypadku specyficznych klejów dla jednego klienta lub niewielkiej grupy klientów minimalne zamówienie będzie zależało od zdolności produkcyjnej do wykonania mniejszej „partii”.

4.2. Realizacja zamówień
Procedura składania zamówień polega na przesłaniu zamówienia, najlepiej drogą elektroniczną, na adres e-mail osoby kontaktowej z zaplecza. W ten sposób zapewniona jest maksymalna szybkość realizacji zamówienia i zmniejszone ryzyko ewentualnej utraty zamówienia.
Zamówienie klienta musi wyraźnie zawierać co najmniej następujące informacje: numer identyfikacyjny klienta, numer referencyjny kleju (numer referencyjny firmy colquímica adhesives), zamawianą ilość, cenę, warunki płatności, datę dostawy, numer zamówienia oraz adres dostawy.
Z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych zamówienie klienta zostanie zrealizowane tego samego dnia, jeśli wpłynie do nas przed godziną 15.00 (czasu gmt) i będzie zawierało wyżej wymienione dane.
Po zarejestrowaniu zamówienia w swoim systemie erp firma colquímica adhesives wyśle automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji po 24 godzinach od wysłania zamówienia należy skontaktować się z firmą colquímica adhesives w celu potwierdzenia zamówienia.
Po zrealizowaniu zamówienia na podany przez klienta adres e-mail zawsze wysyłane jest nowe, oficjalne potwierdzenie zawierające przewidywaną datę dostawy, przewidywaną cenę, warunki płatności i wielkość zamówienia. Cena każdego produktu podlega kwartalnym rewizjom, przy czym cena podlegająca rewizji jest podawana do wiadomości klienta przez firmę colquímica adhesives w terminie do 5 (pięciu) dni przed końcem każdego kwartału. Zrewidowane ceny mają zastosowanie do wszystkich zamówień dostarczonych w odpowiednich kwartałach, niezależnie od daty złożenia zamówienia.
Klient obowiązany jest zawsze dokładnie sprawdzić otrzymane potwierdzenie w celu zweryfikowania wymienionych danych, ewentualnych rozbieżności cenowych, warunków płatności oraz terminu dostawy. W przypadku wszelkich rozbieżności klient obowiązany jest skontaktować się z firmą colquímica adhesives w ciągu 24 godzin od otrzymania tego potwierdzenia. W przypadku braku kontaktu ze strony klienta po upływie okresu 24 godzin zamówienie zostanie uznane za ostateczne. Klient musi na bieżąco informować firmę colquímica adhesives o zmianach danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za zakupy/zamówienia, na potrzeby wysyłania/otrzymywania potwierdzeń.
Pozytywne przyjęcie zamówienia przez firmę colquímica adhesives jest formalizowane dopiero po wysłaniu dokumentu potwierdzającego zamówienie.
Firma colquímica adhesives zastrzega sobie prawo do nieakceptowania różnic w cenach, ilościach i produktach, które nie zostały zidentyfikowane przez klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania formalnego potwierdzenia zamówienia.

4.3. Modyfikacja lub anulowanie zamówień
Modyfikacja lub anulowanie sformalizowanego zamówienia może nastąpić wyłącznie po analizie i potwierdzeniu przez firmę colquímica adhesives, wyraźnie i na piśmie, akceptacji żądanego anulowania lub modyfikacji. Zmiany te będą akceptowane tylko wówczas, gdy zostaną przesłane na co najmniej 72 godziny przed terminem wysyłki. Jeśli firma colquímica adhesives zdecyduje się zaakceptować zażądaną przez klienta modyfikację lub anulowanie, klient niniejszym zobowiązuje się do zrekompensowania firmie colquímica adhesives wszelkich szkód i strat wynikających z modyfikacji lub anulowania.
Firma colquímica adhesives ma prawo do wprowadzania w produktach wszelkich zmian, które są niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub wymogami bezpieczeństwa, lub które nie mają istotnego wpływu na charakter lub jakość produktów. Firma colquímica adhesives może w dowolnej chwili zmienić każdy dokument sprzedaży w celu poprawienia błędów matematycznych lub urzędniczych.

4.4. Siła wyższa
Firma colquímica adhesives nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w przypadku wystąpienia zdarzenia spowodowanego siłą wyższą.
Siła wyższa obejmuje zdarzenia, które wystąpiły bez winy lub zaniedbania ze strony którejkolwiek ze stron z przyczyn od nich niezależnych, takie jak klęski żywiołowe, powodzie, zamieszki, choroby, epidemie, pandemie, działania wojenne, działania władz rządowych, wypadki, strajki lub inne akcje protestacyjne oraz inne przypadki lub okoliczności znajdujące się poza kontrolą strony dotkniętej którymkolwiek z wyżej wymienionych zjawisk i zakłócające produkcję, dostawę i transport produktów. Jeśli wyżej wymienione zdarzenia wystąpią w odniesieniu do któregokolwiek z dostawców firmy colquímica adhesives, zostaną one również zakwalifikowane jako siła wyższa.

5. Wysyłka i dostawy

Standardowy czas dostawy standardowych klejów z naszego asortymentu wynosi 10 dni roboczych od chwili formalnego potwierdzenia zamówienia, z wyłączeniem czasu realizacji. W przypadku klejów specjalnych, produkowanych specjalnie dla klienta lub grupy klientów, w zamówieniu zostanie utworzone zapotrzebowanie na konkretną produkcję. W takich wypadkach szacowany czas dostawy wynosi od 10 do 15 dni roboczych po formalnym potwierdzeniu zamówienia.
Wyjątki: (i) firma colquímica adhesives zastrzega sobie prawo do wstrzymania każdego zamówienia lub procedury dostawy, jeżeli stwierdzi, że klient, który złożył zamówienie, nie zapłacił wymagalnej już faktury lub nie dotrzymał uzgodnionych warunków płatności kredytu; (ii) terminy dostaw, o których mowa, mogą zostać przekroczone w przypadku potencjalnej przerwy w dostawach; (iii) istnieje również prawdopodobieństwo przekroczenia tych terminów w przypadku dostaw do klientów stosujących szczególne procedury pakowania lub paletyzacji.
Firma colquímica adhesives może realizować dostawy częściowe lub wcześniejsze. Wszystkie podane daty są jedynie szacunkowe i w żaden sposób nie stanowią gwarancji czasu dostawy. Firma colquímica adhesives nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn od niej niezależnych (na przykład spowodowane przez dostawcę, wykonawcę lub przedstawiciela lub przez działanie siły wyższej).

5.1.Dostawy
O ile strony nie uzgodnią inaczej, dostawy odbywają się:
(i) Dap (incoterms 2020), przy czym firma colquímica adhesives zapewnia transport towarów na adres klienta poprzez outsourcing do firmy transportowej. W takim wypadku czas przewozu zależy od lokalizacji klienta; lub
(ii) Exw (incoterms 2020), będącego miejscem odbioru w zakładach colquímica adhesives (w polsce — ul. Szkolna 30, 62-064 plewiska — i w portugalii — rua das lousas, n.º 885 4440-578 valongo).

5.2. Pilne dostawy
Firma colquímica adhesives nie gwarantuje dostępności towarów oraz ich wysyłki poza wyżej wymienionymi terminami. W przypadkach, w których zaspokojenie prośby będzie możliwe, firma colquímica adhesives zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z pilnym transportem, zawsze w tych wypadkach uwzględniając średni czas realizacji wynoszący 48 godzin plus czas tranzytu towarów do klienta.

5.3. Zamówienia zablokowane z powodu braku płatności
W przypadku klienta, którego zamówienie i/lub procedura dostawy zostały zawieszone z powodu nieopłacenia faktur lub nieprzestrzegania uzgodnionych warunków płatności kredytowej, konieczna będzie ocena i autoryzacja przez osobę odpowiedzialną z działu kredytowego firmy colquímica adhesives, aby zawieszenie mogło zostać zniesione. W odpowiednim czasie osoba odpowiedzialna przeanalizuje sytuację, zwróci się o zapłatę należnych kwot i, w zależności od otrzymanej odpowiedzi, może, ale nie musi, znieść zawieszenie.

5.4. Wysyłka zamówień z przedpłatą jako warunek płatności
W przypadku, gdy firma colquímica adhesives i klient ustalą, że płatności będą dokonywane z góry, firma colquímica adhesives zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia wysyłki zamówienia dopiero po pozytywnym otrzymaniu kwoty wskazanej na fakturze proforma, w ciągu 24 do 48 godzin po otrzymaniu tej kwoty.

6. Cena i warunki płatności

Ceny produktów oparte są na przybliżonych terminach i harmonogramach dostaw podanych w dokumentach sprzedaży. W przypadku, gdy pomiędzy datą złożenia zamówienia a datą dostawy produktów z jakiegokolwiek powodu nastąpi wzrost kosztów produkcji i/lub dostawy produktów, znaczące wahanie walutowe lub wzrost ceł importowych lub kosztów transportu, wówczas, o ile strony wyraźnie nie postanowią inaczej, klient zaakceptuje, że kwota takiego wzrostu zostanie dodana do wskazanej ceny produktów, w przeciwnym razie firma colquímica adhesives może mieć prawo do odstąpienia od umowy/rozwiązania stosunków handlowych.
Przy pierwszym zamówieniu nowego klienta obowiązują warunki płatności z góry. Po złożeniu pierwszego zamówienia i na każde żądanie klienta dział kredytowy przeanalizuje profil finansowy firmy klienta, aby móc, jeśli będzie to możliwe, przyznać warunki kredytowe. Jeśli dział kredytowy firmy colquímica adhesives wyrazi zgodę, standardowym stosowanym terminem płatności będzie 30 dni od daty wystawienia faktury.
Jeżeli w dowolnej chwili firma colquímica adhesives będzie miała uzasadnione wątpliwości lub obawy co do sytuacji finansowej, wypłacalności, zdolności kredytowej lub możliwości wywiązania się klienta ze zobowiązań, firma colquímica adhesives może odmówić realizacji prostych wysyłek i odstąpić od umowy/rozwiązać stosunki handlowe, chyba że otrzyma depozyt lub inne zadowalające zabezpieczenie lub zaliczkę.

6.1. Metody płatności:
Płatności należy dokonywać przelewem na konto podane na każdej fakturze, a potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres colquimica@colquimica.pt lub na adres patricia.rodrigues@colquimica.pt. Za uiszczenie wszelkich opłat za skorzystanie z karty kredytowej, wymianę walut, przelew bankowy oraz wszelkich innych opłat bankowych odpowiedzialny jest klient.
Klient nie będzie wstrzymywać, potrącać ani rekompensować żadnych kwot należnych firmie colquímica adhesives, niezależnie od wszelkich sporów, które mogą zaistnieć pomiędzy stronami. Firma colquímica adhesives może, według własnego uznania, zastosować płatności klienta w pierwszej kolejności do spłacenia najstarszej faktury i spłacenia w następującej kolejności: naliczonych kosztów, naliczonych odsetek, kosztu produktów.

6.2. Opóźnienia w płatnościach za faktury
Na początku każdego miesiąca do wszystkich klientów, którzy mają na swoim koncie saldo do uregulowania, zostanie wysłany pocztą elektroniczną lub faksem wyciąg z konta dotyczący faktur już wymagalnych i tych, które będą wymagalne wkrótce w danym miesiącu, aby można było skorygować wszelkie nieścisłości i błędy oraz zweryfikować i uregulować sytuację. W każdym przypadku realizowania zamówienia od klienta z zaległymi fakturami system komputerowy firmy colquímica adhesives automatycznie zablokuje wysyłkę i towary będą mogły zostać wysłane wyłącznie za zgodą szefa działu kredytowego firmy colquímica adhesives. Klienci obowiązani są informować firmę colquímica adhesives o aktualnym adresie e-mail osoby odpowiedzialnej za płatności, tak aby wspomniana komunikacja była możliwie najszybsza i najłatwiejsza. Jeśli którykolwiek z klientów nie dokona należnych płatności, wówczas (i) od dnia wymagalności płatności do momentu otrzymania pełnej płatności naliczane będą odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie lub w wysokości maksymalnej kwoty dozwolonej przez obowiązujące prawo, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; oraz (ii) firma colquímica adhesives może podjąć następujące działania: (1) wstrzymać wykonanie umowy; (2) rozwiązać umowę/stosunek handlowy; (3) zażądać od klienta natychmiastowej zapłaty pełnej ceny umownej oraz wszelkich odsetek, opłat, podatków lub naliczeń i innych należności; (4) podjąć wszelkie inne działania lub dochodzić wszelkich innych praw lub środków prawnych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, klient zwróci firmie colquímica adhesives wszelkie koszty poniesione przez nią w związku ze ściąganiem wszelkich zaległych płatności lub zaległych kwot, w tym koszty prawne.

6.3. Zmiana warunków płatności w razie braku płatności
W razie kolejnych opóźnień w płatnościach zgodnie z zatwierdzonymi warunkami kredytowymi (wystarczy jeden przypadek opóźnienia w płatności) dział kredytowy firma colquímica adhesives może zawiesić stosowanie przyznanych warunków płatności i kredytu.
W przypadku ciągłego niewywiązywania się przez klienta z płatności, po wyczerpaniu wszystkich handlowych środków negocjacyjnych dział prawny colquímica adhesives podejmie, w ciągu ośmiu dni od oficjalnego powiadomienia klienta o konieczności uregulowania należności, działania w celu sądowego rozwiązania sytuacji.
Po sądowym rozwiązaniu sytuacji warunki płatności danego klienta zostaną nieodwołalnie zmienione na warunek przedpłaty, nawet jeśli doszło do uregulowania zaległych faktur.

7. Roszczenia

Wszystkie skargi otrzymane przez firmę colquímica adhesives zostaną poddane formalnej analizie i rozpatrzone zgodnie z systemem jakości firmy colquímica adhesives.
Na cele analizy otrzymanej reklamacji klient powinien: (i) opisać problem w możliwie najdrobniejszych szczegółach, zawsze podając numer referencyjny produktu, którego dotyczy reklamacja, numer partii (opisany na etykiecie produktu) oraz ilość, której dotyczy reklamacja; oraz (ii) na żądanie firmy colquímica adhesives przesłać próbki rzekomo wadliwego produktu.
Firma colquímica adhesives zobowiązuje się do udzielenia pierwszej informacji zwrotnej klientowi w ciągu 48 godzin od otrzymania skargi zawierającej te elementy, w celu poinformowania, że skarga została otrzymana i jest analizowana. Po analizie firma colquímica adhesives wyśle odpowiedź z informacją, czy reklamacja została przyjęta; jeżeli reklamacja zostanie przyjęta, firma colquímica adhesives poinformuje o przyczynie problemu i dostarczy rozwiązanie w terminie możliwie najszybszym.

7.1. Roszczenia związane z uszkodzeniem towarów w transporcie
Klient obowiązany jest sprawdzić stan opakowania dostarczanego towaru podczas jego odbioru, a w przypadku wykrycia wszelkich problemów niezwłocznie poinformować przewoźnika o wykrytym problemie, wyraźnie zaznaczając to w dokumencie dostawy. Firmę colquímica adhesives należy poinformować w ciągu maksymalnie 8 dni od daty dostawy, podając wykryty problem i załączając kopię dokumentu dostawy, w którym został on wyszczególniony.

8. Zwroty towarów

Firma colquímica adhesives nie przyjmie żadnego kleju zwróconego przez klienta, zanim oficjalnie nie przeanalizuje i nie potwierdzi wniosku klienta o zwrot. Wniosek taki musi zostać poparty dowodami i oficjalnie zatwierdzony przez firmę colquímica adhesives.

8.1. Zwrot towarów niezgodnych z wymaganiami
Po złożeniu przez klienta reklamacji i pod warunkiem, że firma colquímica adhesives potwierdzi, że dany klej nie jest zgodny ze specyfikacją (zgodnie z wyżej wymienioną procedurą reklamacyjną), możliwe będzie ewentualne przyjęcie zwrotu danego kleju i zdecydowanie o jego wymianie lub zwrocie odpowiedniej kwoty wpłaconej przez klienta.
W przypadku przyjęcia zwrotu i wymiany firma colquímica adhesives odbierze klej, którego skarga dotyczy, w ciągu jednego tygodnia od daty przyjęcia zwrotu. Opłaty przewoźne związane z odbiorem kleju zostaną pokryte przez firmę colquímica adhesives. Jeżeli firma colquímica adhesives podejmie decyzję o zwróceniu wpłaconej kwoty, zawiadomienie o zapisaniu tej kwoty na dobro rachunku zostanie wystawione po otrzymaniu zwróconych towarów w zakładach colquímica adhesives.

8.2. Zwroty handlowe
Klient może zażądać zwrotu kleju z powodów handlowych (na przykład w przypadku zakończenia jego użytkowania i posiadania zapasu, w którym to przypadku klient zażąda wymiany kleju na nowy o lepszych parametrach). W takiej sytuacji firma colquímica adhesives przeanalizuje dany przypadek i podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zwrotu. Niezależnie od powyższego, firma colquímica adhesives nie przyjmuje zwrotów partii po upływie terminu ich ważności.
W przypadku zatwierdzonego zwrotu handlowego za jego zorganizowanie i pokrycie wszelkich kosztów transportu odpowiada klient.
Wartość, która zostanie zapisana na dobro rachunku, zostanie określona przez firmę colquímica adhesives, na podstawie ceny sprzedaży w chwili pierwotnej sprzedaży kleju klientowi, z zastosowaniem następujących potrąceń:
- Produkty nadające się do sprzedaży w idealnym stanie opakowania i w okresie ważności: do 10% (w zależności od tego, co zostało określone przez firmę colquímica adhesives);
- Produkty nadające się do sprzedaży i w okresie ważności, w przypadku których istnieje potrzeba przepakowania: 20%;
- Produkty niesprzedawalne do odzyskania: 50%;
- Produkty do odstawienia na wysypisko śmieci: 0%, a rachunek może zostać obciążony kosztem operacji.

9. Poufność

Firma colquímica adhesives może ujawniać swoim klientom informacje poufne, takie jak informacje o charakterze organizacyjnym, technicznym, handlowym i finansowym, w tym, lecz nie wyłącznie, know-how, listy produktów, dostawców, materiałów, maszyn, procesów i procedur, poza innymi informacjami przekazywanymi lub udostępnianymi w ramach nawiązanych stosunków handlowych. Wspomniane informacje poufne nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy colquímica adhesives i mogą zostać wykorzystane przez klienta, któremu zostały ujawnione, wyłącznie w ramach nawiązanych stosunków handlowych. Wspomniane informacje poufne mogą zostać ujawnione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy colquímica adhesives wyłącznie pracownikom, prawnikom, księgowym i innym profesjonalnym doradcom klienta, na zasadzie poufności lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo lub wyrok sądu.

10. Kompetencje sądu (jurysdykcja)

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest prawo portugalskie. W razie podjęcia działań prawnych strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów portugalskich.


Ostatnia aktualizacja: lipiec 2021 r.